Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viagingerowaa gingerowaa

October 15 2018

eazyi
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacorazon corazon
eazyi
2494 5151
Reposted fromcharlottea charlottea viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
eazyi
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viamaardhund maardhund
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
eazyi
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viawonderwall wonderwall
eazyi
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabluedress bluedress
eazyi
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viawonderwall wonderwall
eazyi

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
eazyi
2637 7db2 500
Miłosz
eazyi
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka vialiveindarkness liveindarkness
eazyi
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viabluedress bluedress

October 14 2018

eazyi
3328 d03f 500
Reposted frompiehus piehus viaMsChocolate MsChocolate
eazyi
Kocham; jestem

Kocham... Choć jeszcze nie znam twarzy mojej miłości
w głazie powietrza kutej dłutem litego światła.

Jestem... Choć tego życia jest tyle ile światła
w niepewnej garstce dziecka zanim je ktoś mi spłoszy.

R. Wojaczek
6 sierpnia 1968
eazyi
8422 437e 500
Edvard Munch (1863-1944) - Trøst / Consolation (1894, Drypoint printed in black ink on cream wove paper)(21,6 × 31,8 cm)
eazyi
eazyi
2316 182c
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSkydelan Skydelan
eazyi
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viablackheartgirl blackheartgirl
2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl