Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

eazyi
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viaVariabele Variabele

May 29 2018

eazyi
Mo­ja miłość równie jest głębo­ka jak morze, równie jak ono bez końca.
Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. 
— William Shakespeare
Reposted fromlentilcia lentilcia viaheartbreak heartbreak
5151 269e 500
eazyi
7994 e6de
Reposted fromjamyjka jamyjka viatake-care take-care
eazyi
4693 c7c2

May 26 2018

eazyi
eazyi
5929 706c
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viawonderwall wonderwall
eazyi
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromforhwon forhwon viavigil vigil
eazyi
0523 2d6f
Reposted fromnihuhu nihuhu viaMsChocolate MsChocolate
eazyi
eazyi
4052 8178
eazyi
8358 4b2e

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viablackheartgirl blackheartgirl
1694 2aaa 500
eazyi
1192 7fbc 500
Reposted fromseaweed seaweed viaou ou
eazyi
1265 0674
Reposted fromtwice twice viaou ou
eazyi
1377 85e7 500
eazyi
eazyi

May 14 2018

eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl